Ogólna Klauzula informacyjna 
dla kandydatów do pracy

Dbając o poufność i przejrzystość przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z uczciwymi praktykami informacyjnymi i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Axxiome Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-332), przy ulicy Powstańców Śl. 7a.

Zakres dokumentu

Niniejsze zawiadomienie wyjaśnia, w jaki sposób Axxiome Polska sp. z o.o. przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy.

Zbieranie danych

Zbieramy Twoje dane osobowe gdy przekazujesz je sam, na przykład, gdy przesyłasz drogą tradycyjną lub elektroniczną CV lub inne dokumenty aplikacyjne.
Dane są gromadzone, gdy korzystasz z różnych systemów i aplikacji należących do Axxiome Polska sp. z o.o., które umożliwiają aplikowanie do pracy.
Dane mogą być także uzyskane od osób trzecich, na przykład od agencji rekrutacyjnych, innych pracowników lub współpracowników Axxiome Polska sp. z o.o., którzy na Twoje życzenie przekazali nam dane.

Wykorzystywanie danych osobowych

Gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane do następujących celów:

 1. Przeprowadzenie rekrutacji wskazanej w ofercie pracy.
 2. Przeprowadzanie przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę).
 3. Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji.

Zakres danych

Przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym (np. w CV, liście motywacyjnym, formularzu aplikacyjnym), w szczególności możemy przetwarzać  następujące  informacje  o  Tobie:  imię,  nazwisko,  datę urodzenia,  dane kontaktowe  (np. e-mail, numer  telefonu,  adres  zamieszkania),  informacje  dotyczące Twojego  wykształcenia,   kwalifikacji   zawodowych, doświadczenia  zawodowego, jak również Twój wizerunek (jeżeli zamieścisz swoje zdjęcie w dokumentach aplikacyjnych).

W przypadku przeprowadzenia testów kompetencji i udzielenia przez Ciebie zgody na udział w   takich testach, przetwarzamy także informacje dotyczące Twojej wiedzy, umiejętności oraz właściwości osobowościowych (np. informacje o Twoich umiejętnościach językowych lub predyspozycjach do zajmowania określonego stanowiska).

Prosimy o nieumieszczanie w zgłoszeniu rekrutacyjnym danych wrażliwych takich jak: dane   o   Twoim   stanie   zdrowia, niepełnosprawnościach, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych oraz innych danych określonych w art. 9 RODO.

Podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o różne podstawy prawne w zależności od celu ich przetwarzania:

 1. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (m.in. imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe) przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji
 2. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 3. W przypadku ewentualnych nieporozumień pomiędzy Tobą a Axxiome Polska Sp. z o.o. w związku z procesem rekrutacji, przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes polegający na dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami   kierowanymi   wobec   Axxiome Polska Sp. z o. przed sądami lub organami państwowymi (art. 6 ust.1 lit. f RODO).

Udostępnienie danych osobowych

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe do realizacji uzasadnionych celów:

 1. Podmiotom z Grupy Axxiome, w przypadku, gdy udostępnienie jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 2. Dostawcom usług, którzy wspomagają nas w prowadzeniu procesów rekrutacji (usługa hostingu w chmurze obliczeniowej, narzędzia do przeprowadzania testów kompetencyjnych).
 3. Innym podmiotom w przypadku, kiedy podmiot zostanie do tego zobowiązany, na przykład zgodnie z obowiązującym nakazem sądowym lub przepisami prawa.

Transfer danych do krajów trzecich (poza EOG)

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania

Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia rekrutacji:

 1. Na stanowisko, którego dotyczy Twoje zgłoszenie rekrutacyjne: przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata.
 2. Na inne stanowiska w Axxiome Polska sp. z o.o. przez okres 2 lat od przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego, jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 3. W przypadku ewentualnych nieporozumień między Tobą a Axxiome Polska Sp. z o.o. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez okres 3 lat od zakończenia procesu rekrutacji.

Badanie predyspozycji i kompetencji zawodowych

W czasie trwania procesu rekrutacji możesz zostać poproszony o wykonanie testów kompetencyjnych i językowych, wykonanie testów oraz zadań merytorycznych, jak również o przekazanie nam próbki Twojej pracy. Jeżeli wyrazisz na to odrębną zgodę, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadza testu kompetencyjnego i weryfikacji Twoich predyspozycji oraz kwalifikacji istotnych na określonym stanowisku pracy.

Przysługujące prawa

Masz prawo żądać dostępu do twoich danych osobowych. Masz także prawo żądać sprostowania Twoich danych osobowych, usunięcia Twoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo wycofać udzieloną zgodę w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wypływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez Axxiome Polska Sp. z o.o. przed jej cofnięciem.

Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu, jeśli gromadzenie i wykorzystywanie danych oparte jest na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku Twojego sprzeciwu zaprzestaniemy dalszego przetwarzania tych danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich dalszego przetwarzania.

Masz także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w szczególności, gdy uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy.

Kontakt

W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Państwu praw lub pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych skontaktuj się z nami wysyłając e-mail na: dpo@axxiome.com lub drogą pocztową na adres:

Axxiome Polska Sp. z o.o.
Powstańców Śl. 7a
53-332 Wrocław